voor therapie, coaching en training

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor dienstverlening van HConsultancy 

Artikel 1              Algemeen

Onder opdrachtnemer wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan HConsultancy – Jos Hovens. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten zoals een behandelovereenkomst met opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken waarvoor steeds schriftelijke toestemming zal worden gevraagd. Hierbij valt te denken aan overleg met een andere hulpverlener buiten de praktijk.
Onder opdrachtgever wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan ieder bedrijf, iedere instelling en iedere persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten ook wanneer deze aanvankelijk  mondeling tot stand kwam tussen beide partijen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer.  Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden opdrachtnemer niet.
De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

Artikel 2              Aanbiedingen voor therapeutische hulpverlening.

De prijzen in de genoemde behandelovereenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 3              Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 4              Geheimhouding hulpverlening.

Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
Persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de therapeut en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de cliënt als vertegenwoordiger aanwijst.
Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt en na inzage door de betreffende cliënt.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor hij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een klacht-, tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn of wanneer goed hulpverlenerschap anders eist.
Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

Artikel 5              Uitvoering van de overeenkomst          

Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door bevoegde derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichting en kwaliteit wordt behaald.
De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden wordt verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde bevoegde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6              Uitvoeringstermijn opdracht.

De opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 7              Wijziging

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 8              Annulering van therapie-afspraken.

Bij annulering of verzetten van de afspraak binnen 24 uur wordt het volledige tarief in rekening gebracht (ook bij verhindering door onvoorziene omstandigheden) waarbij overmacht door de therapeut eventueel met coulance wordt gehonoreerd. In principe dient een sessie dus minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd, waarbij melden op voicemail, e-mail, sms, app ook volstaat.
Kosteloze verplaatsing van een te laat afgezegde afspraak naar een eerder of later tijdstip diezelfde dag is uitsluitend mogelijk wanneer de agenda van de therapeut dit toelaat.
Bij annulering of verzetten van de afspraak door de therapeut zal deze inspanningen doen om zo snel en zo passend mogelijke alternatieve afspraak aan te bieden aan cliënt waarbij ook overmacht in alle redelijkheid geldt.

Artikel 9              Annulering van trainingen

In het geval dat de dienstverlening van opdrachtnemer bestaat uit training(en) is annuleren mogelijk mits deze schriftelijk geschiedt.
Bij annulering binnen 4 weken voor de geplande startdatum van de training is opdrachtgever een opzegvergoeding van 50 % van de gebudgetteerde opleidingsprijs verschuldigd alsmede de volledige aan opdrachtnemer door derden terzake in rekening gebrachte kosten.

Artikel 10            Opzegging trainingen.

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde per aangetekende brief opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand in acht te nemen.

Artikel 11            Ontbinding van de overeenkomst

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
2. Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
3. Indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd of indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12            Klachten over trainingen.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
Indien een klacht is gegrond, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11. Klachten en reclames schorten niet automatisch de betalingsverplichting op.

Artikel 13            Aansprakelijkheid

Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van fouten in de opdracht of door onjuiste informatie door de opdrachtgever of het niet (tijdig) ter beschikking stellen van materialen of faciliteiten door opdrachtgever.
Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste drie maanden voor beëindiging van de opdracht.

Artikel 14            Niet nakoming

Ingeval de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de opdrachtgever gerechtigd het (restant van het) honorarium niet dan wel niet volledig uit te betalen, alsmede de overeenkomst te ontbinden.
Ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van zijn aanspraak op het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Artikel 15            Honorarium

Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
In het tarief van opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van ondersteunende werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd wordt 50 % van het uurtarief doorberekend indien overeengekomen. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5 % van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.
Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
Bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 16            Betaling

Therapiecliënten rekenen elke sessie direct af door middel van pinbetaling of à contant.Mocht door technisch falen van de pin apparatuur in de praktijk geen betaling mogelijk zijn kan de cliënt achteraf de nota voldoen binnen 4 werkdagen (96 uur)
Overige opdrachtgevers betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en de opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
Na de vervaldatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van  1 % per maand tot de datum van algehele voldoening, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt tot de datum van algehele voldoening. Nadat opdrachtnemer opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen na eerste verzuim kan naar oordeel van opdrachtnemer 14 dagen na aanmaning incasso worden ingesteld.
Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, zal de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschied.
In geval van liquidatie, faillissement , beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17            Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte of de gerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: Over de eerste € 3.250,-: 15 %; Over het meerdere tot € 6.500,- : 10 %
Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.

Artikel 18            Geheimhouding algemeen.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 19            Intellectueel eigendom

Onverminderd het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 20            Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en overlijden daaronder begrepen. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21            Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de beroepsorganisatie waarbij de counselor/trainer/therapeut/psycholoog is aangesloten, dan is de counselor/trainer/therapeut/psycholoog gehouden aan de bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.